SWD

e-Learning

ห้องเรียนครูนคร

นายนคร โคตรโสภา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ห้องเรียนครูโจ

นายสราวุธ วิเชียรลม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ห้องเรียนครูวัชรากรณ์

นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี